Основные понятия и словосочетания


1 עכשיו, עוד מעט  

2 ?משה שפירא, או שפירא משה  

3 למי מחכים ואת מי מחקים  

4 הַכְּנֶסֶת  

5 דחה על הסף  

6 רעיון ב-ע' וראיון ב-א  

7 קודם – אחר כך; לפני - אחרי; לפני שֶ- - אחרי שֶ  

8 חבל על הזמן  

9 עברית ברגע  

10 שעתיים, עיניים, משפיים  

11 לגור ולחיות  

12 רוחות סוערות וסערת רוחות  

13 מפטר-מתפטר וגם פטור-נפטר  

14 פתרונות והחלטותור-נפטר  

15 תקציב, קצבה וקצב  

16 משא ומתן  

17 מילים של הקטנה  

18 קיצוצים  

19 כסף  

20 גדל, קטן, ישן  

21 חילוקי דעות  

22 על תום ותמימות דעים  

23 גדל, מגדיל ומגדל  

24 קורא  

25 אמנם, אכן ואמן  

26 ללוות, להלוות, לשאול וגם להשאיל  

27 אף על פי ש, למרות, אף על פי כן ולמרות זאת  

28 רֶוַוח הֶפְסֵד וקֶרֶן  

29 להרוויח ולהשתכר  

30 מנצחים וזוכים  

31 אש, מדורה, שריפה ודליקה  

32 חג שבועות  

33 בוער ודולק  

34 לחרוש, לזרוע ולקצור  

35 להצית, להדליק, להבעיר  

36 לזרוע ולקצור את הפירות  

37 שרוף ודלוק, נדלק ומדליק  

38 התיישבות והתנחלות  

39 להבה והתלהבות  

40 ביקור וביקורת  

41 מתרגש, מתלהב, מתרשם ומתפעל  

42 חילוקי דעות  

43 על תום ותמימות דעים  

44 קורא  

45 פיקוח ופקחות  

46 פיתוח  

47 שחרור  

48 לשעבד, להעביד ולהעסיק  

49 כשר, כושר וגם כשרון, וגם כישורים  

50 כישורים וכשרונות  

51 הופכים ומתהפכים  

52 לגבור ולהתגבר  

53 על גבורה, גיבורים וגברים  

54 זכרון  

55 להגביר ולתגבר  

56 אפשר ויכול  

57 אסור ומותר, אפשר ואי-אפשר  

58 לאפשר ולהרשות  

59 תועלת ויעילות  

60 לעדכן  

61 הולך ומתקרב, מתקרב והולך  

62 מהפכים ומהפכות, שינויים הפיכים ובלתי הפיכים  

63 הופך, נעשה ונהיה  

64 הפך את ו-הפך ל  

65 עצמאות, עצמיות וגם תלות  

66 להאמין ב ו-להאמין ל  

67 לזכור, להזכיר ולהיזכר