Слова для быстрого запоминания


я ани אני
ты(м.р.) ата אתה
ты(ж.р.) ат את
он הוא
она היא
мы ану אנו
мы анахну אנחנו
вы(м.р.) атем אתם
вы(ж.р.) атен אתן
они(м.р.) hем הם
они(ж.р.) hен הן
к л ל
(указывает принадлежность) шель של
от м מ
к эль אל
о аль על
на аль על
над аль על
не(в повелительном наклонении аль אל
у эцель אצל
с им עם
перед лифней לפני
после ахарей אחרי
около альяд על יד
для бишвиль בשביל
без бли בלי
меня оти אותי
мне ли לי
мой шели שלי
от меня мимейни ממני
ко мне элай אלי
обо мне алай עלי
на мне алай עלי
у меня эцли אצלי
со мной ити איתי
передо мной лифанай לפני
за мной ахарай אחרי
рядом со мной альяди על ידי
для меня бишвили בשבילי
я сам беацми בעצמי
без меня бильадай בלעדי
это зе זה
этот зе זה
эта зот זאת
эти эле אלה
такой казе כזה
такая казот כזאת
да кен כן
нет ло לא
есть еш יש
нет эйн אין
что ма מה
что-то машеhу משהו
кто ми מי
кто-то мишеhу מישהו
как эйх איך
как кейцад כיצד
как к כ
как кмо כמו
так ках כך
так каха ככה
какой эйзе איזה
какая эйзо איזו
какие эйлу אלו
тот, который ашер אשר
тот, который ше ש
сколько кама כמה
если бы илу אילו
если бы лу לו
почему лама למה
почему мадуа מדוע
потому что ки כי
потому что мифней ше מפנה ש
поэтому лахен לכן
где эйфо איפה
где hейхан היכן
здесь кан כאן
здесь по פה
куда леан לאן
когда матай מתי
тогда, когда каашер כאשר
тогда, когда кше כש
тогда аз אז
но аваль אבל
или о או
за беад בעד
еще од עוד
если им אם
для лемаан למען
даже афилу אפילו
то есть кломар כלומר
все-таки бехоль зот בכל זאת
вот hине הנה
чтобы кдей כדי
однако ах אך
очень меод מאוד
опять шув שוב
просто стам סתם
иначе ахерет אחרת
вдруг питъом פתאום
видимо каниръэ כנראה
вместо бимком במקום
только бильвад בלבד
только рак רק
точно бдиюк בדיוק
среди бэкерев בקרב
настолько коль ках כל כך
обычно бэдерех клаль בדרך כלל
обычно карагиль כרגיל
вообще бихлаль בכלל
почти кимъат כמעט
кстати агав אגב
по крайней мере лефахот לפחות
несмотря на ламрот ше למרות ש
как будто къилу כאילו
также аф אף
также гам גם
также гам кен גם כן
разве hаим האם
всё коль כל
все кулам כולם
самый бэйотер ביותר
самый hахи הכי
мало меат מעט
медленно леат לאט
половина хеци חצי
многие рабим רבים
много hарбэ הרבה
против негед נגד
охотно бэрацон ברצון
наоборот леhефех להפך
именно давка דווקא
напрасно лашав לשווא
например лэмашаль למשל
напротив леумат לעומת
конечно бэвадай בוודאי
конечно бэтах בטח
больше йотер יותר
меньше пахот פחות
обязательно беhехрэх בהכרח
жаль хаваль חבל
не хватает хасер חסר
никакой шум שום
ничто клум כלום
достаточно дай די
действительно бээмет באמת
собственно бээцем בעצם
кажется нидмэ נדמה
при условии бэтнай בתנאי
похож домэ דומה
немного кцат קצת
несколько кама כמה
несомненно беhехлет בהחלט
стоит кедай כדאי
раз паам פעם
возможно эфшар אפשר
невозможно и эфшар אי אפשר
исключительный бильади בלעדי
посредством альядей על ידי
в сущности бээцем בעצם
птица ципор ציפור
животное бааль хайим בעל חיים
зверь хайа חיה
зоопарк ган хайот גן חיות
крыло канаф כנף
хвост занав זנב
лев арйе אריה
заяц арнав ארנב
лебедь барбур ברבור
утка барваз ברווז
верблюд гамаль גמל
медведь дов דוב
муха звув זבוב
осел хамор חמור
кот хатуль חתול
голубь йона יונה
собака келев כלב
муравей немала נמלה
тигр намер נמר
лошадь сус סוס
слон пиль פיל
черепаха цав צב
обезьяна коф קוף
лиса шуаль שועל
кролик шафан שפן
петух тарнголь תרנגול
волк зеэв זאב
змея нахаш נחש
коза эз עז
бык шор שור
бык пар פר
корова пара פרה
мышь ахбар עכבר
насекомое харак חרק
овца кевес כבש
олень цви צבי
попугай туки תוכי
пчела двора דבורה
свинья хазир חזיר
лягушка цфардэа צפרדע
пакет сакит שקית
булавка сика סיכה
кошелек арнак ארנק
размер мида מידה
размер годель גודל
мода офна אופנה
обертка атифа עטיפה
товар схора סחורה
упаковка ариза אריזה
скидка hанаха הנחה
футляр нартик נרתיק
распродажа мивца מבצע
даром хинам חינם
продавец мохер מוכר
наличные мезуманим מזומנים
цена мехир מחיר
итого сах hаколь סך הכול
сдача одеф עודף
квитанция кабала קבלה
покупатель конэ קונה
покупка книйа קנייה
качество эйхут איכות
сюрприз hафтаа הפתעה
удобный случай hиздамнут הזדמנות
край кацэ קצה
сторона цад צד
сорт суг סוג
деталь прат פרט
знак симан סימן
дыра хор חור
красный адом אדום
розовый варод ורוד
коричневый хум חום
зеленый ярок ירוק
синий кахоль כחול
голубой тхелет תכלת
оранжевый катом כתום
белый лаван לבן
фиолетовый сеголь סגול
желтый цаhов צהוב
черный шахор שחור
серый афор אפור
живой хай חי
мертвый мет מת
здоровый бари בריא
больной холе חולה
раненый пацуа פצוע
голодный раэв רעב
жаждущий цамеа צמא
сытый савэа שבע
старый закен זקן
молодой цаир צעיר
большой гадоль גדול
средний мемуца ממוצע
маленький катан קטן
высокий гавоа גבוה
низкий намух נמוך
сильный хазак חזק
могучий адир אדיר
слабый халаш חלש
толстый шамен שמן
жирный шамен שמן
тонкий дак דק
худой разе רזה
красивый яфе יפה
красивый наэ נאה
милый нехмад נחמד
приятный наим נעים
уродливый мехуар מכוער
смелый амиц אמיץ
трусливый пахдан פחדן
умный хахам חכם
глупый типеш טיפש
веселый ализ עליז
грустный ацув עצוב
печальный ацув עצוב
богатый ашир עשיר
бедный ани עני
хороший тов טוב
плохой гаруа גרוע
плохой ра רע
счастливый меушар מאושר
несчастный умлаль אומלל
несчастный мискен מסכן
щедрый надив נדיב
скупой камцан קמצן
вежливый адив אדיב
нежный адин עדין
грубый гас גס
добрый тов טוב
жестокий ахзар אכזר
равнодушный адиш אדיש
любопытный сакран סקרן
простой пашут פשוט
сложный месубах מסובך
имущество рхуш רכוש
право зхут זכות
право ршут רשות
инцидент такрит תקרית
виновный неэшам נאשם
жалоба тлуна תלונה
свидетель эд עד
закон хок חוק
суд бейт-мишпат בית-משפט
тюрьма бейт-соhар בית-סוהר
тюрьма кэле כלא
приговор гзар дин גזר דין
защита hагана הגנה
невиновный закай זכאי
вор ганав גנב
преступление пэша פשע
преступник пошэа פושע
невиновный хаф ми пэша חף מפשע
подозреваемый хашуд חשוד
арест маасар מאסר
обвиняемый неэшам נאשם
приговоренный нидон נידון
уголовный плили פלילי
нарушение авира עבירה
апелляция иръур עירעור
судья шофет שופט
министр сар שר
государство мдина מדינה
гражданин эзрах אזרח
правительство мемшала ממשלה
партия мифлага מפלגה
голосование hацбаа הצבעה
выборы бхирот בחירות
комиссия ваада ועדה
институт мосад מוסד
институт махон מכון
кандидат муамад מועמד
общество цибур ציבור
совет моаца מועצה
статус маамад מעמד
власть шельтон שלטון
полицейский шотер שוטר
полиция миштара משטרה
посол шагрир שגריר
президент наси נשיא
флаг дегель דגל
церемония тэкес טקס
экономика калкала כלכלה
уверенный батуах בטוח
серьезный рцини רציני
важный хашув חשוב
гордый геэ גאה
скромный цануа צנוע
упрямый акшан עקשן
усталый айеф עייף
эмоциональный ригши רגשי
энергичный нимрац נמרץ
образованный маскиль משכיל
избалованный мефунак מפונק
довольный меруце מרוצה
ловкий зариз זריז
надежный нееман נאמן
прилежный харуц חרוץ
нервный ацбани עצבני
опытный менусе מנוסה
осторожный заhир זהיר
чувствительный рагиш רגיש
чудесный неhедар נהדר
прекрасный неhедар נהדר
совершенный мушлам מושלם
смешной мацхик מצחיק
настоящий амити אמיתי
единственный яхид יחיד
обычный рагиль רגיל
странный музар מוזר
странный мешуне משונה
оригинальный мекори מקורי
особенный мейухад מיוחד
отличающийся шоне שונה
чужой зар זר
другой ахер אחר
исключительный бильади בלעדי
неожиданный мафтиа מפתיע
волнующий мерагеш מרגש
горячий хам חם
холодный кар קר
сухой явеш יבש
мокрый ратув רטוב
влажный лах לח
дешевый золь זול
дорогой йакар יקר
новый хадаш חדש
старый йашан ישן
быстрый маhер מהר
медленный ити איטי
глубокий амок עמוק
мелкий радуд רדוד
тихий шакет שקט
громкий маръиш מרעיש
широкий рахав רחב
узкий цар צר
открытый патуах פתוח
закрытый сагур סגור
верхний эльон עליון
нижний тахтон תחתון
близкий каров קרוב
далекий рахок רחוק
твердый каше קשה
мягкий рах רך
длинный арох ארוך
короткий кацар קצר
прямой яшар ישר
кривой акум עקום
легкий каль קל
тяжелый кавед כבד
трудный каше קשה
положительный хийуви חיובי
отрицательный шлили שלילי
передний кидми קדמי
задний ахори אחורי
полный мале מלא
пустой рек ריק
светлый баhир בהיר
темный хашух חשוך
просторный мирвах מרווח
тесный цафуф צפוף
острый хад חד
тупой кеhе קהה
скучный мешаамем משעמם
интересный меаньен מעניין
исправный такин תקין
испорченный мекулькаль מקולקל
чистый наки נקי
грязный мелухлах מלוכלך
блестящий маврик מבריק
тусклый кеhе כהה
разрешенный мутар מותר
запрещенный асур אסור
постоянный кавуа קבוע
временный змани זמני
пейзаж ноф נוף
холм гивъа גבעה
тропинка швиль שביל
цветок перах פרח
волна галь גל
песок холь חול
вершина писга פסגה
ветка анаф ענף
гнездо кен קן
гора hар הר
горизонт офек אופק
дерево эц עץ
долина бикъа בקעה
долина эмек עמק
дуб алон אלון
дым ашан עשן
закат шкиа שקיעה
заря шахар שחר
звезда кохав כוכב
кактус цабар צבר
камень эвен אבן
корень шореш שורש
куст сиах שיח
лес йаар יער
лужа шлулит שלולית
луна йареах ירח
луч керен קרן
озеро агам אגם
остров и אי
пальма декель דקל
парус мифрас מפרש
пещера меара מערה
поле саде שדה
пустыня мидбар מדבר
растение цемах צמח
река наhар נהר
родник маайан מעיין
роза веред ורד
ручей нахаль נחל
скала села סלע
степь арава ערבה
суша йебаша יבשה
берег хоф חוף
море йам ים
яма бор בור
трава деше דשא
сезон она עונה
лето кайиц קיץ
весна авив אביב
зима хореф חורף
осень став סתיו
воздух авир אוויר
погода мезег авир מזג אוויר
прогноз таhазит תחזית
темнота хошех חושך
высота гова גובה
туман арафель ערפל
свет ор אור
тень цель צל
сияние зоhар זוהר
шторм сеара סערה
холод кор קור
дождь гешем גשם
капля типа טיפה
зонтик митрийа מטרייה
облако анан ענן
снег шелег שלג
огонь эш אש
лед керах קרח
ветер руах רוח
небо шамайим שמיים
жара хом חום
зной шарав שרב
вода майим מים
град барад ברד
гром раам רעם
радуга кешет קשת
железо барзель ברזל
медь нехошет נחושת
серебро кесеф כסף
золото заhав זהב
жесть пах פח
бассейн бреха בריכה
солнце шемеш שמש
турист тайар תייר
отпуск хуфша חופשה
природа тэва טבע
прогулка тийуль טיול
эхо hед הד
костер медура מדורה
лагерь махане מחנה
желательный рацуй רצוי
целый шалем שלם
правильный нахон נכון
удобный ноах נוח
вкусный таим טעים
кислый хамуц חמוץ
жареный метуган מטוגן
соленый малуах מלוח
сладкий маток מתוק
острый хад חד
горький мар מר
вареный мевушаль מבושל
свежий тари טרי
гнилой раков רקוב
достаточный маспик מספיק
главный икар עיקר
частный прати פרטי
гибкий гамиш גמיש
готовый мухан מוכן
двойной кафуль כפול
дикий пэрэ פרא
запущенный музнах מוזנח
искусственный мелахути מלאכותי
личный иши אישי
лишний мейутар מיותר
необходимый нахуц נחוץ
непрерывный рацуф רצוף
общий клали כללי
общий мешутаф משותף
окончательный софи סופי
определенный месуйам מסוים
отложенный нидхе נדחה
официальный ришми רשמי
передвижной найад נייד
полезный йаиль יעיל
последний ахарон אחרון
преувеличенный мугзам מוגזם
прозрачный шакуф שקוף
равный шаве שווה
реальный мамаши ממשי
скрытый нистар נסתר
срочный дахуф דחוף
суровый хамур חמור
огромный анаки ענק
средний бейнони בינוני
увлекательный мератек מרתק
круглый аголь עגול
квадратный меруба מרובע
геометрические фигуры цурот геометриот צורות גיאומטריות
квадрат ребуа רבוה
треугольник мешулаш משולש
прямоугольник мальбен מלבן
круг игуль עגול
ромб мэуян מעוין
дуга кэшет קשת
диаметр котэр קוטר
радиус радиус רדיוס
окружность маагал מעגל
центр мерказ מרכז
конус харут חרוט
куб кубия קובייה
кривая акума עקומה
цилиндр галил גליל
параллельные прямые ковим макбилим קווים מקבילים
пирамида пирамида פירמידה
шар/мяч кадур כדור
спираль спирала ספירלה
прямая линия кав яшар קו ישר
прямой угол зовит яшара זווית ישרה
грань пэа פאה
ясный барур ברור
заткнутый сатум סתום
хрупкий шавир שביר
ужасный нора נורא
древний атик עתיק
великолепный мефоар מפואר
регулярный садир סדיר
редкий надир נדיר
нуль эфес אפס
мир олам עולם
север цафон צפון
восток мизрах מזרח
юг даром דרום
запад маарав מערב
земля адама אדמה
земля арец ארץ
земля карка קרקע
место маком מקום
снаружи хуц חוץ
снаружи бахуц בחוץ
внутренность пним פנים
внутри бифним בפנים
внутри бетох בתוך
вокруг мисавив מסביב
вперед кадима קדימה
начало hатхала התחלה
середина эмца אמצע
конец соф סוף
между бейн בין
над меаль מעל
под митахат מתחת
назад ахора אחורה
наверху лемала למעלה
навстречу ликрат לקראת
внизу лемата למטה
направление кивун כיוון
налево смола שמאלה
левый смоль שמאל
направо ямина ימינה
правый ямин ימין
перед лифней לפני
за ахарей אחרי
около льяд ליד
где эйфо איפה
где hейхан היכן
здесь кан כאן
здесь по פה
напротив муль מול
куда леан לאן
там шам שם
поведение hитнаhагут התנהגות
урок шиур שיעור
бумага ньйар נייר
буква от אות
ответ тшува תשובה
отлично мецуйан מצוין
отметка цийун ציון
ошибка таут טעות
ошибка шгиа שגיאה
страница даф דף
цифра сифра ספרה
память зикарон זיכרון
упражнение таргиль תרגיל
формула нусха נוסחה
книга сефер ספר
тетрадь махберет מחברת
грамматика дикдук דקדוק
карандаш ипарон עיפרון
пенал кальмар קלמר
ручка эт עט
ластик махак מחק
линейка саргель סרגל
клей девек דבק
доска луах לוח
мел гир גיר
ученик тальмид תלמיד
словарь милон מילון
слово мила מילה
сочинение хибур חיבור
школа бейт-сефер בית-ספר
кружок хуг חוג
история hистория הסטוריה
класс кита כיתה
список решима רשימה
пример дугма דוגמה
записка петек פתק
запятая псик פסיק
точка некуда נקודה
ударение дагеш דגש
хулиган бирьйон בריון
шалун шовав שובב
язык сафа שפה
номер миспар מספר
дневник йоман יומן
задание месима משימה
геометрия hандаса הנדסה
воспитание хинух חינוך
пожалуйста бевакаша בבקשה
с приветом бивраха בברכה
с уважением бихвод рав בכבוד רב
до свидания леhитраот להתראות
к сожалению лецаари לצערי
спасибо тода תודה
разум сехель שכל
образование hаскала השכלה
культура тарбут תרבות
университет университа אוניברסיטה
регистрация hаршама הרשמה
группа квуца קבוצה
чертеж сиртут שירטוט
эксперимент нисуй ניסוי
стипендия мильга מילגה
колледж михлала מכללה
степень тоар תואר
материал хомер חומר
результат тоцаа תוצאה
правило клаль כלל
таблица табла טבלה
исследователь хокер חוקר
мысль махшава מחשבה
наука мада מדע
область тхум תחום
обработка ибуд עיבוד
опыт нисайон ניסיון
источник макор מקור
иностранный лоази לועזי
вопрос шеела שאלה
экзамен бхина בחינה
экзамен мивхан מבחן
лектор марце מרצה
литература сифрут ספרות
логика hигайон היגיון
лекция hарцаа הרצאה
человечество эношут אנושות
человек бен адам בן אדם
люди анашим אנשים
личность ишийут אישיות
взрослый мевугар מבוגר
старик закен זקן
старик кашиш קשיש
молодежь ноар נוער
парень бахур בחור
девушка бахура בחורה
юноша наар נער
друг ядид ידיד
друг хавер חבר
подруга хавера חברה
народ ам עם
господин мар מר
господин адон אדון
госпожа гверет גברת
царь мелех מלך
злодей раша רשע
гений гаон גאון
герой гибор גיבור
чемпион алуф אלוף
чудовище мифлецет מפלצת
лжец шакран שקרן
предатель богед בוגד
жизнь хаим חיים
возраст гиль גיל
детство яльдут ילדות
слезы дмаот דמעות
взгляд мабат מבט
тело гуф גוף
душа нефеш נפש
имя шем שם
папа аба אבא
отец ав אב
мама има אמא
мать эм אם
брат ах אח
сестра ахот אחות
племянник ахйан אחיין
племянница ахйанит אחיינית
жена иша אישה
сын бен בן
дочь бат בת
муж бааль בעל
шурин гис גיס
деверь гис גיס
невестка гиса גיסה
золовка гиса גיסה
тесть хам חם
теща хамот חמות
дядя дод דוד
тетя дода דודה
родители hорим הורים
мальчик елед ילד
ребенок елед ילד
девочка ялда ילדה
младенец тинок תינוק
внук нехед נכד
внучка нехда נכדה
семья мишпаха משפחה
правнук нин נין
правнучка нина נינה
дед сав סב
дедушка саба סבא
бабушка савта סבתא
родственники кровей мишпаха קרובי משפחה
фамилия шем мишпаха שם משפחה
день рождения йом hоледет יום הולדת
старый закен זקן
вдовец альман אלמן
разведенный геруш גרוש
сирота ятом יתום
женатый насуй נשוי
замужняя несуа נשואה
молодой цаир צעיר
холостой равак רווק
близнецы теумим תאומיים
жених хатан חתן
невеста кала כלה
пара зуг זוג
супруг бен зуг בן זוג
мужчина гевер גבר
свадьба хатуна חתונה
характер офи אופי
настроение мацав руах מצב רוח
привычка hергель הרגל
способность кишарон כישרון
справедливость цедек צדק
чувство hаргаша הרגשה
мораль мусар מוסר
смех цхок צחוק
отчаяние йауш ייאוש
грех хет חטא
сомнение сафек ספק
радость симха שמחה
наглость хуцпа חוצפה
ложь шекер שקר
сила коах כוח
страх пахад פחד
тоска гаагуим געגועים
тревога деага דאגה
желание хешек חשק
симпатия аhада אהדה
симпатия хиба חיבה
опасность сакана סכנה
контроль шлита שליטה
печаль цаар צער
плач бэхи בכי
скука шиамум שיעמום
глупость штут שטות
гордость геава גאוה
вежливость нимус נימוס
совесть мацпун מצפון
терпение савланут סבלנות
жалость рахамим רחמים
зависть кинъа קנאה
мужество омец אומץ
усилие маамац מאמץ
счастье ошер אושר
любовь аhава אהבה
мир шалом שלום
надежда тиква תקווה
месть некама נקמה
мечта халом חלום
судьба гораль גורל
улыбка хийух חיוך
разочарование ахзава אכזבה
шепот лахаш לחש
шум рааш רעש
шутка бдиха בדיחה
крик цаака צעקה
смысл машмаут משמעות
правда эмет אמת
возрождение тхийа תחיה
вера эмуна אמונה
изобилие шефа שפע
впечатление рошем רושם
тишина шекет שקט
удача мазаль מזל
успех hацлаха הצלחה
цель матара מטרה
чепуха штуйот שטויות
изменение шинуй שינוי
чудо нес נס
энергия мерец מרץ
поколение дор דור
шанс сикуй סיכוי
краткость кицур קיצור
польза тоэлет תועלת
просьба бакаша בקשה
несправедливость авель עוול
неудача кишалон כישלון
ненависть синъа שנאה
насилие алимут אלימות
смерть мавет מוות
ссора рив ריב
тайна сод סוד
свобода хофеш חופש
свобода херут חירות
сокровище оцар אוצר
катастрофа асон אסון
беда цара צרה
отношение яхас יחס
случай микре מקרה
событие эруа אירוע
совет эца עצה
риск сикун סיכון
символ семель סמל
количество камут כמות
степень дарга דרגה
тенденция мегама מגמה
система шита שיטה
содействие сийуа סיוע
осторожность зhирут זהירות
идея реайон רעיון
итог сикум סיכום
спор викуах ויכוח
спор махлокет מחלוקת
шаг цаад צעד
удар мака מכה
средство эмцаи אמצעי
репутация монитин מוניטין
решение питарон פתרון
реакция тгува תגובה
реальность мециут מציאות
понятие мусаг מושג
условие тнай תנאי
факт увда עובדה
фактор горем גורם
причина сиба סיבה
проблема бэайа בעיה
связь кешер קשר
ряд шура שורה
уровень рама רמה
основа йесод יסוד
разница hевдель הבדל
рекорд си שיא
свойство тхуна תכונה
преимущество йитрон יתרון
положение мацав מצב
исправление тикун תיקון
разрешение ишур אישור
разрешение ришайон רישיון
большинство ров רוב
продолжение hемшех המשך
напряжение мэтах מתח
подъем алийа עלייה
преграда махсом מחסום
союз брит ברית
темп кецев קצב
сеть решет רשת
ячейка та תא
сердце лев לב
желудок киба קיבה
почки клайот כליות
легкие реот ריאות
моча шетен שתן
кровь дам דם
язык лашон לשון
зрение реайа ראייה
слух шмиа שמיעה
кожа ор עור
кость эцем עצם
мозг моах מוח
нервы ацавим עצבים
пятка экев עקב
ухо озен אוזן
нос аф אף
палец эцба אצבע
живот бетен בטן
колено берех ברך
брови габот גבות
горло гарон גרון
мышца шрир שריר
грудь хазе חזה
пупок табор טבור
бедро йерех ירך
ладонь каф йад כף יד
нога регель רגל
ступня каф регель כף רגל
плечо катеф כתף
поясница мотнайим מותניים
рука йад יד
щека лехи לחי
язык лашон לשון
лоб мецах מצח
локоть марпек מרפק
ноздря нехир נחיר
подбородок сантер סנטר
глаз айин עין
рот пэ פה
спина гав גב
лицо паним פנים
шея цавар צוואר
ноготь ципорен ציפורן
лодыжка карсоль קרסול
голова рош ראש
ресницы рисим ריסים
грудь шедайим שדיים
волосы сэар שיער
губы сфатайим שפתיים
усы сафам שפם
зубы шенайим שיניים
сон шена שינה
операция нитуах ניתוח
прививки хисун חיסון
пульс дофек דופק
инвалид нахэ נכה
врач рофе רופא
фельдшер ховеш חובש
таблетка кадур כדור
укол зрика זריקה
яд рааль רעל
капли типот טיפות
градусник мадхом מדחום
мазь мишха משחה
бинт тахбошет תחבושת
лекарство труфа תרופה
простуда hицтоненут הצטננות
больной холе חולה
воспаление далекет דלקת
рак сартан סרטן
отравление hаръала הרעלה
инфаркт hеткеф лев התקף לב
боль кеэв כאב
больница бейт-холим בית-חולים
больно коэв כואב
слабость хульша חולשה
вдох шеифа שאיפה
гипс гевес גבס
градус маала מעלה
дыхание нешима נשימה
жар хом חום
болезнь махала מחלה
насморк назелет נזלת
рана пэца פצע
рецепт миршам מרשם
роды лида לידה
понос шильшуль שילשול
укус нешиха נשיכה
царапина срита שריטה
шприц мазрек מזרק
эпидемия магефа מגפה
кашель шиуль שעול
грипп шапаат שפעת
аптека бейт-меркахат בית-מרקחת
анализ бдика בדיקה
беременность hерайон היריון
родильная палата хадар лида חדר לידה
приемный покой хадар мийун חדר מיון
операционная хадар нитуах חדר ניתוח
рентген цилум צילום
здоровье бриут בריאות
поликлиника мирпаа מרפאה
трапеза аруха ארוחה
завтрак арухат бокер ארוחת בוקר
обед арухат цохораим ארוחת צוהריים
ужин арухат эрев ארוחת ערב
пища мазон מזון
вкус таам טעם
вкусно таим טעים
сладкий маток מתוק
соленый малуах מלוח
соль мелах מלח
десерт кинуах קינוח
еда охель אוכל
запах реах ריח
кожура клипа קליפה
кусок хатиха חתיכה
ломоть пруса פרוסה
порция мана מנה
продукт моцар מוצר
бутылка бакбук בקבוק
бокал гавиа גביע
стакан кос כוס
чашка сефель ספל
рюмка косит כוסית
ложечка капит כפית
ложка каф כף
поднос магаш מגש
вилка мазлег מזלג
салфетка мапит מפית
нож сакин סכין
тарелка цалахат צלחת
чайник кумкум קומקום
крышка михсэ מכסה
кувшин кад כד
яйцо бейца ביצה
творог гвина левана גבינה לבנה
сыр гвина цеhуба גבינה צהובה
мед дваш דבש
омлет хавита חביתה
молоко халав חלב
сливочное масло хемъа חמאה
растительное масло шемен שמן
бутерброд карих כריך
простокваша левен לבן
хлеб лехем לחם
яичница хавита חביתה
уксус хомец חומץ
булочка лахмания לחמנייה
приправа тавлин תבלין
тесто бацек בצק
паста мимрах ממרח
маргарин маргарина מרגרינה
сахар сукар סוכר
варенье риба ריבה
сметана шаменет שמנת
сливки шаменет שמנת
вино йаин יין
сок миц מיץ
питье штийа שתייה
пиво бира בירה
чай тэ תה
напиток машкэ משקה
кофе кафэ קפה
рис орез אורז
кукуруза тирас תירס
дрожжи шмарим שמרים
консервы шимурим שימורים
конфета сукарийа סוכרייה
вермишель итрийот איטריות
мясо басар בשר
рыба даг דג
суп марак מרק
птица оф עוף
жаркое цли צלי
гриб питрийа פטריה
котлета кцица קציצה
картошка тапуах адама תפוח אדמה
соус ротев רוטב
мороженное глида גלידה
компот лифтан לפתן
пирог уга עוגה
печенье угийа עוגייה
соль мелах מלח
колбаса накник נקניק
сосиска накникийа נקניקייה
мука кемах קמח
овощ йерэк ירק
овощи йеракот ירקות
горох афуна אפונה
маслины зейтим זיתים
лук бацаль בצל
зеленый лук бацаль ярок בצל ירוק
укроп шамир שמיר
морковь гезер גזר
баклажан хациль חציל
капуста крув כרוב
цветная капуста крувит כרובית
огурец мелафефон מלפפון
свекла селек סלק
помидор агванийа עגבניה
перец пильпель פלפל
редька цнон צנון
фасоль шауит שעועית
шпинат теред תרד
редиска цнунит צנונית
плод при פרי
фрукты перот פירות
арбуз аватиах אבטיח
инжир теена תאנה
груша агас אגס
грейпфрут эшколит אשכולית
банан банана בננה
вишня дувдеван דובדבן
виноград анавим ענבים
слива шазиф שזיף
гранат римон רימון
апельсин тапуз תפוז
дыня мелон מלון
абрикос мишмеш משמש
яблоко тапуах תפוח
клубника тут саде תות שדה
персик афарсек אפרסק
миндаль шакед שקד
орех эгоз אגוז
дом байит בית
шалаш оhель אוהל
квартира дира דירה
аренда схирут שכירות
комитет ваад ועד
квартал шхуна שכונה
район эзор איזור
подвал мартеф מרתף
крыша гаг גג
перила маакэ מעקה
сад гина גינה
сад ган גן
забор гадер גדר
замок манъуль מנעול
лестница сулам סולם
труба цинор צינור
склад махсан מחסן
лестничная клетка хадар мадрегот חדר מדרגות
двор хацер חצר
стоянка ханайа חנייה
ступеньки мадрегот מדרגות
лифт маалит מעלית
ключ мафтеах מפתח
кнопка кафтор כפתור
электричество хашмаль חשמל
балкон мирпесет מרפסת
окрестность свива סביבה
этаж кома קומה
стена кир קיר
пол рицпа רצפה
потолок тикра תקרה
жалюзи трисим תריסים
комната хедер חדר
ванная амбатйа אמבטיה
спальня хадар шена חדר שינה
кухня митбах מטבח
коридор проздор פרוזדור
коридор миздерон מסדרון
туалет шерутим שירותים
угол пина פינה
розетка шека שקע
штепсель тека תקע
окно халон חלון
дверь делет דלת
лампа менора מנורה
иголка махат מחט
игрушка цаацуа צעצוע
праздник хаг חג
подарок матана מתנה
игра мисхак משחק
свеча нер נר
рамка мисгерет מסגרת
кукла буба בובה
мяч кадур כדור
нож сакин סכין
ножницы миспараим מספריים
пепельница маафера מאפרה
простыня садин סדין
полотенце магевет מגבת
расческа масрек מסרק
скатерть мапа מפה
занавеска вилон וילון
сковорода махват מחבת
спичка гафрур גפרור
фильтр маснен מסנן
фотоаппарат мацлема מצלמה
посуда килим כלים
кастрюля сир סיר
чайник кумкум קומקום
миска кеара קערה
мебель реhитим רהיטים
шкаф арон ארון
холодильник мекарер מקרר
вентилятор меаврер מאוורר
кондиционер мазган מזג
стол шульхан שולחן
стул кисэ כיסא
кресло курса כורסה
полка мадаф מדף
буфет мизнон מזנון
диван сапа ספה
кровать мита מיטה
колыбель ариса עריסה
плита танур תנור
ковер шатиах שטיח
подушка кар כר
матрас мизрон מזרון
простыня садин סדין
постель мацаим מצעים
зеркало маръа מראה
зеркало рэи ראי
одеяло смиха שמיכה
полотенце магевет מגבת
расческа масрек מסרק
душ миклахат מקלחת
мыло сабон סבון
лопата эт את
гвоздь масмер מסמר
грязь лихлух ליכלוך
молоток патиш פטיש
инструмент кли כלי
домохозяйка акерет байит עקרת בית
хозяин бааль בעל
ремонт шипуцим שיפוצים
порядок седер סדר
уборка никайон ניקיון
мусор эшпа אשפה
мусор зевель זבל
ведро дли דלי
совок яэ יעה
щетка миврешет מברשת
метла мататэ מטאטא
стирка квиса כביסה
тряпка смартут סמרטוט
утюг магhец מגהץ
фартук синар סינר
халат халук חלוק
пила масор מסור
мусор эшпа אשפה
мусорный бак пах ашпа פח אשפה
корзина саль סל
коробка куфса קופסה
пыль авак אבק
пылесос шоэв авак שואב אבק
стиральная машина мхонат квиса מכונת כביסה
прибор махшир מכשיר
кран берез ברז
раковина кийор כיור
шпион мерагель מרגל
солдат хайаль חייל
офицер кацин קצין
граница гвуль גבול
ружье ровэ רובה
пуля кадур כדור
граната римон רימון
снаряд пагаз פגז
бомба пцаца פצצה
мина мокеш מוקש
пушка тутах תותח
ракета тиль טיל
безопасность битахон ביטחון
атака hаткафа התקפה
фронт хазит חזית
террорист мехабель מחבל
сборы резервистов милуим מילואים
война мильхама מלחמה
конфликт сихсух סיכסוך
комендантский час оцер עוצר
армия цава צבא
бой крав קרב
боец лохем לוחם
плен шеви שבי
враг ойев אויב
командир мефакед מפקד
оборона hагана הגנה
опасность сакана סכנה
оружие нэшек נשק
отступление несига נסיגה
победа ницахон ניצחון
служба шэрут שרות
теракт пигуа פיגוע
процент ахуз אחוז
кредит ашрай אשראי
кредитная карта картис ашрай כרטיס אשראי
монета матбэа מטבע
расход hоцаа הוצאה
ссуда hальваа הלוואה
доход hахнаса הכנסה
перевод hаавара העברה
вложение hафкада הפקדה
советник йоэц יועץ
прикрепление hацмада הצמדה
капитал hон הון
долг хов חוב
договор хозе חוזה
договор hескем הסכם
счет хешбон חשבון
подпись хатима חתימה
бланк тофес טופס
деньги кесеф כסף
монета матбэа מטבע
торговля мисхар מסחר
сумма схум סכום
вклад пикадон פיקדון
касса купа קופה
фонд керен קרן
доход ревах רווח
проценты рибит ריבית
консультация йиуц ייעוץ
распечатка тадпис תדפיס
платеж ташлум תשלום
гарантия битуах ביטוח
гарантия аревут ערבות
документ мисмах מסמך
кризис машбер משבר
оборудование цийуд ציוד
лаборатория маабада מעבדה
жидкость нозель נוזל
стекло зхухит זכוכית
студия ульпан אולפן
завод мифъаль מפעל
ремесло мелаха מלאכה
учреждение мисрад משרד
справочная модиин מודיעין
линия кав קו
беседа сиха שיחה
телефонная трубка шфоферет שפופרת
заседание йешива ישיבה
компьютер махшев מחשב
принтер мадпесет מדפסת
ящик аргаз ארגז
блокнот пинкас פנקס
прием кабала קבלה
профессия микцоа מקצוע
специалист мумхэ מומחה
должность мисра משרה
должность тафкид תפקיד
безработица автала אבטלה
работодатель маабид מעביד
работодатель маасик מעסיק
отдел махлака מחלקה
филиал сниф סניף
отчет дуах דוח
охрана шмира שמירה
работа авода עבודה
перерыв hафсака הפסקה
план тохнит תוכנית
инициатива йозма יוזמה
приглашение hазмана הזמנה
заказ hазмана הזמנה
клиент лакуах לקוח
команда цевет צוות
зарплата маскорет משכורת
заместитель сган סגן
рабочий поэль פועל
увольнения питурим פיטורים
выходное пособие пицуим פיצויים
доход парнаса פרנסה
забастовка швита שביתה
наемный работник сахир שכיר
бизнес эсек עסק
сделка иска עיסקה
собрание асифа אסיפה
сбыт шивук שיווק
партнер шутаф שותף
страховка битуах ביטוח
торговец сохер סוחר
тренер меамен מאמן
архитектор адрикаль אדריכל
медсестра ахот אחות
экономист калькалан כלכלן
инженер меhандес מהנדס
учитель морэ מורה
секретарь мазкир מזכיר
служащий пакид פקיד
начальник менаhель מנהל
посыльный шалиах שליח
врач рофэ רופא
адвокат орех дин עורך דין
библиотекарь сафран ספרן
режиссер бамай במאי
почтальон давар דוור
строитель банай בנאי
аптекарь рокеах רוקח
программист метахнет מתכנת
портной хайат חייט
фермер хаклай חקלאי
электрик хашмалай חשמלאי
повар табах טבח
техник технай טכנאי
официант мельцар מלצר
слесарь масгер מסגר
плотник нагар נגר
механик мехонай מכונאי
водитель неhаг נהג
сторож шомер שומר
сапожник сандлар סנדלר
парикмахер сапар ספר
швея тоферет תופרת
поэт мешорер משורר
писатель софер סופר
певец замар זמר
скульптор пасаль פסל
фотограф цалам צלם
танцор ракдан רקדן
актер сахкан שחקן
переводчик метаргем מתרגם
посредник метавех מתווך
транспорт тахбура תחבורה
станция тахана תחנה
штраф кнас קנס
авария теуна תאונה
дорога дерех דרך
шоссе квиш כביש
горючее делек דלק
автобус отобус אוטובוס
мотоцикл офноа אופנוע
велосипед офнаим אופניים
светофор рамзор רמזור
скорость меhирут מהירות
пробка пкак פקק
такси монит מונית
счетчик монэ מונה
путь дерех דרך
расстояние мерхак מרחק
карта мапа מפה
руль hеге הגה
корабль онийа אוניה
корабль сфина ספינה
лодка сира סירה
автомобиль мехонит מכונית
автомобиль рехев רכב
гараж мусах מוסך
грузовик масаит משאית
груз маса משא
поезд ракевет רכבת
билет картис כרטיס
поездка несиа נסיעה
водитель неhаг נהג
сдача одеф עודף
очередь тор תור
колесо гальгаль גלגל
домой hабайта הביתה
порт намель נמל
паспорт даркон דרכון
пассажир носэа נוסע
выход йециа יציאה
вход книса כניסה
самолет матос מטוס
багаж митъан מטען
чемодан мизвада מזוודה
сумка тик תיק
пошлина мехес מכס
аэропорт нэмаль теуфа נמל תעופה
тележка агала עגלה
ворота шаар שער
стюард дайаль דייל
летчик тайас טייס
полет тиса טיסה
часы шаон שעון
шапка кова כובע
одежда бегед בגד
обувь наалаим נעליים
шарф цъиф צעיף
шелк мэши משי
шерсть цемер צמר
юбка хацаит חצאית
футболка гуфийа גופייה
носки гарбаим גרביים
рубашка хульца חולצה
бюстгальтер хазийа חזייה
костюм халифа חליפה
белье леваним לבנים
брюки михнасаим מכנסיים
пиджак мэиль מעיל
пальто мэиль מעיל
платье симла שמלה
трусы тахтоним תחתונים
сапоги магафаим מגפיים
сандалии сандалим סנדלים
пояс хагора חגורה
перчатки кфафот כפפות
купальник бегед ям בגד ים
пуговица кафтор כפתור
платок митпахат מטפחת
очки мишкафаим משקפיים
галстук анива עניבה
рукав шарвуль שרוול
мех парва פרווה
молния рохсан רוכסן
карман кис כיס
ткань бад בד
заголовок котэрет כותרת
журналист катав כתב
заметка катава כתבה
информация мейда מידע
известие йадиа ידיעה
журнал ктав эт כתב עת
введение маво מבוא
глава перек פרק
статья маамар מאמר
предисловие hакдама הקדמה
рубрика мадор מדור
сообщение модаа מודעה
рассказ сипур סיפור
сказка агада אגדה
реклама пирсомет פרסומת
приложение мусаф מוסף
редактор орех עורך
экземпляр отек עותק
газета итон עיתון
колонка амуд עמוד
публикация пирсум פירסום
критика бикорет ביקורת
еженедельник швуон שבועון
фотография тмуна תמונה
публика каhаль קהל
зрители цофим צופים
ряд шура שורה
занавес масах מסך
пьеса махазе מחזה
сцена бама במה
спектакль hацага הצגה
зал олам אולם
автор мехабер מחבר
содержание тохен תוכן
образ дмут דמות
дирижер менацеах מנצח
нота тав תו
мелодия мангина מנגינה
скрипка кинор כינור
хор макhела מקהלה
песня шир שיר
пианино псантер פסנתר
голос коль קול
оркестр тизморет תזמורת
танец рикуд ריקוד
маска масеха מסכה
звук цлиль צליל
мелодия земер זמר
песня шир שיר
роль тафкид תפקיד
кино кольноа קולנוע
театр театрон תיאטרון
фильм серет סרט
фотограф цалам צלם
искусство оманут אמנות
скульптура песель פסל
рисунок цийур ציור
картина тмуна תמונה
фон рэка רקע
художник цайар צייר
художник оман אומן
линия кав קו
форма цура צורה
выставка тааруха תערוכה
цвет цева צבע
часть хелек חלק
проверять ливдок לבדוק
выбирать ливхор לבחור
заканчивать лигмор לגמור
стучать лидфок לדפוק
требовать лидрош לדרוש
помнить лизкор לזכור
бросать лизрок לזרוק
писать лихтов לכתוב
надевать лильбош ללבוש
давить лильхоц ללחוץ
учиться лильмод ללמוד
продавать лимкор למכור
дышать линшом לנשום
страдать лисболь לסבול
закрывать лисгор לסגור
считать лиспор לספור
встречать лифгош לפגוש
смеяться лицхок לצחוק
прыгать ликфоц לקפוץ
мыть лирхоц לרחוץ
танцевать лиркод לרקוד
записывать лиршом לרשום
ломать лишбор לשבור
мыть лиштоф לשטוף
охранять лишмор לשמור
молчать лишток לשתוק
поймать литфос לתפוס
радоваться лисмоах לשמוח
слушать лишмоа לשמוע
сбегать ливроах לברוח
открывать лифтоах לפתוח
забывать лишкоах לשכוח
посылать лишлоах לשלוח
любить лееhов לאהוב
есть леехоль לאכול
сказать ломар לומר
приходить лаво לבוא
плакать ливхот לבכות
строить ливнот לבנות
лежать лишкав לשכב
возвращаться лахзор לחזור
мечтать лахлом לחלום
экономить лахсох לחסוך
думать лахшов לחשוב
быть лиhйот להיות
жить лихйот לחיות
давать латет לתת
делать лаасот לעשות
отвечать лаанот לענות
подниматься лаалот לעלות
покидать лаазов לעזוב
помогать лаазор לעזור
стоять лаамод לעמוד
заниматься лаасок לעסוק
останавливать лаацор לעצור
покупать ликнот לקנות
случаться ликрот לקרות
пить лиштот לשתות
хотеть лирцот לרצות
вернуться лашув לשוב
жить лагур לגור
двигаться лазуз לזוז
вставать лакум לקום
бежать ларуц לרוץ
летать лауф לעוף
отдыхать лануах לנוח
двигаться лануа לנוע
ссориться ларив לריב
класть ласим לשים
петь лашир לשיר
идти лалехет ללכת
знать ладаат לדעת
трогать лагаат לגעת
брать лакахат לקחת
спать лишон לישון
беспокоиться лидъог לדאוג
спрашивать лишъоль לשאול
болеть лихъов לכאוב
падать липоль ליפול
сердиться лихъос לכעוס
кричать лицъок לצעוק
пробовать литъом לטעום
ошибаться литъот לטעות
находить лимцо למצוא
читать ликро לקרוא
звать ликро לקרוא
видеть лиръот לראות
трогать лингоа לנגוע
ехать линсоа לנסוע
работать лаавод לעבוד
перейти лаавор לעבור
выходить лацет לצאת
сидеть лашевет לשבת
спускаться ларедет לרדת
рвать ликроа לקרוע
входить леhиканес להיכנס
находиться леhимаца להימצא
продолжаться леhимашех להימשך
оставаться леhишаер להישאר
заканчиваться леhигамер להיגמר
засыпать леhирадем להירדם
остановиться леhиацер להיעצר
подметать летате לטאטא
путать левальбель לבלבל
тратить левазбез לבזבז
пачкать лелахлех ללכלך
звенеть лецальцель לצלצל
портить лекалькель לקלקל
освобождать лешахрер לשחרר
наполнять лемале למלא
надеяться лекавот לקוות
пробовать ленасот לנסות
чистить ленакот לנקות
менять лешанот לשנות
улыбаться лехаех לחייך
гулять летаель לטייל
рисовать лецаер לצייר
заканчивать лесаем לסיים
побеждать ленацеах לנצח
потерять леабед לאבד
опоздать леахер לאחר
отменять леватель לבטל
просить левакешь לבקש
разговаривать ледабер לדבר
искать лехапес לחפש
обслуживать летапель לטפל
учить леламед ללמד
целовать ленашек לנשק
устраивать лесадер לסדר
рассказывать лесапер לספר
отказывать лесарев לסרב
бояться лефахед לפחד
фотографировать лецалем לצלם
получать лекабель לקבל
играть лесахек לשחק
платить лешалем לשלם
лгать лешакер לשקר
чинить летакен לתקן
предлагать леhaциа להציע
мешать леhафриа להפריע
принести леhави להביא
выздоравливать леhаври להבריא
готовить леhахин להכין
узнавать леhакир להכיר
добавлять леhосиф להוסיף
спускать леhорид להוריד
выносить леhоци להוציא
верить леhаамин להאמין
понимать леhавин להבין
спасать леhациль להציל
сказать леhагид להגיד
взглянуть леhабит להביט
прибыть леhагиа להגיע
зажигать леhадлик להדליק
напоминать леhазкир להזכיר
обещать леhавтиах להבטיח
заказывать леhазмин להזמין
держать леhахзик להחזיק
возвращать леhахзир להחזיר
решать леhахлит להחליט
менять леhахлиф להחליף
вставлять леhахнис להכניס
продолжать леhамших להמשיך
ждать леhамтин להמתין
объяснять леhасбир להסביר
соглашаться леhаским להסכים
успевать леhаспик להספיק
пугать леhафхид להפחיד
прекращать леhафсик להפסיק
вносить на счет леhафкид להפקיד
проигрывать леhафсид להפסיד
преуспевать леhацлиах להצליח
слушать леhакшив להקשיב
раздражать леhаргиз להרגיז
чувствовать леhаргиш להרגיש
бросать леhашлих להשליך
достать леhасиг להשיג
начинать леhатхиль להתחיל
крутиться леhистовев להסתובב
взрываться леhитпоцец להתפוצץ
остывать леhиткарер להתקרר
смотреть леhистакель להסתכל
удаляться леhисталек להסתלק
устроиться леhистадер להסתדר
запутаться леhистабех להסתבך
сожалеть леhицтаер להצטער
стараться леhиштадель להשתדל
меняться леhиштанот להשתנות
увиливать леhиштамет להשתמט
пользоваться леhиштамеш להשתמש
участвовать леhиштатеф להשתתף
путаться леhитбальбель להתבלבל
тосковать леhитгаагеа להתגעגע
ломаться леhиткалькель להתקלקל
жаловаться леhитлонен להתלונן
просыпаться леhитъорер להתעורר
лечиться леhитрапе להתרפא
удивляться леhитпале להתפלא
вмешиваться леhитарев להתערב
покончить с собой леhитабед להתאבד
сдерживаться леhитапек להתאפק
смущаться леhитбайеш להתבייש
спорить леhитвакеах להתווכח
жениться леhитхатен להתחתן
разводиться леhитгареш להתגרש
одеваться леhитлабеш להתלבש
раздеваться леhитпашет להתפשט
продвигаться леhиткадем להתקדם
существовать леhиткайем להתקיים
приближаться леhиткарев להתקרב
связываться леhиткашер להתקשר
сердиться леhитрагез להתרגז
привыкать леhитрагель להתרגל
волноваться леhитрагеш להתרגש
мыться леhитрахец להתרחץ
увольняться леhитпатер להתפטר
врываться леhитпарец להתפרץ
вести cебя леhитнаhег להתנהג
переписываться леhиткатев להתכתב
противиться леhитнагед להתנגד
происходить леhитрахеш להתרחש